تاریخ ایجاد در 18 مرداد 1391
بازدید: 4289

جلسات دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حقوق

كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

نام دانشجو

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

فاطمه قربان زاده
حقوق مخاطب و نقش رسانه ها در بزه ديدگي جرايم مالي شهر مشهد 
 دكتر دانشور
دكتر 

 شنبه 16/ 2/ 96

ساعت  18

حسن عبدالهي
بررسي تطبيقي جايگاه وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
دكتر فتح آبادي
 دكتر 

دوشنبه 16/ 9/ 95

ساعت 18

رجبعلي اكبرزاده
تاثير متقابل رعايت حقوق و تكاليف شهروندي توسط پليس
دكتر حسيني
دكتر ميرزاجاني

 چهارشنبه 27/ 5/ 95

ساعت  17

 

راحله محمدزاده
تاثير هيجانات آني در وقوع جرايم عليه اشخاص در مشهد
 دكتر دانشور  دكتر هژبرالساداتي

 دوشنبه 27/ 10/ 95

ساعت   14

علي مظفري
بررسي عنصر تقلب در حقوق كيفري اقتصادي ايران
 دكتر ميرزاجاني
 دكتر حسيني 

 چهارشنبه 27 /5 / 95

ساعت 19

مرتضي ولايتي
تحليل فقهي حقوقي جرم بغي در قانون مجازات اسلامي
 دكتر كاظمي
 دكتر حسيني

 پنجشنبه 25 / 6 /95

ساعت 10

 مجتبي ابراهيمي
جايگاه شفافيت اطلاعات اقتصادي در سياست جنايي ايران
دكتر شيخ گرايلي
دكتر شيخ الاسلامي

 سه شنبه 16/ 6/ 95

ساعت 15


كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

نام دانشجو

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

مائده علي نيا
تحليل فقهي حقوقي تاثير تحصيل نامشروع دليل در فرايند رسيدگي هاي مدني
 دكتر محمدزاده 
 دكتر مقصودپور

 شنبه 31/ 96/4

ساعت 30 / 16

مهسا منصوري
قانون حاكم بر ماهيت دعوي در قراردادهاي الكترونيكي 
 دكتر سيرغاني
 دكتر تاجي

سه شنبه 5/3  / 96

ساعت 30 / 16

شهره حامدمحولاتي
بررسي مدني ناشي از آلودگي نفتي در نظام داخلي
 دكتر ملكي زاده
دكتر سيرغاني

 سه شنبه 28/ 10/ 95

ساعت  17

محمد اميري مقدم
مسئوليت متصديان حمل و نقل در كنوانسيون 
 دكتر ملكي زاده
 دكتر محسني

 چهارشنبه29  / 10 / 95

ساعت 30 / 12

محبوبه آلاداغي
نمايندگي ظاهري در قلمرو حقوق تجارت
 دكتر عابدي
 دكتر تاجي

دو شنبه 25/ 5/ 95

ساعت 17

مريم السادات مرتضوي
قواعد تبليغ در حقوق تجارت الكترونيك در پرتو استانداردهاي بين المللي
 دكتر اخوان فرد
دكتر تاجي

 چهارشنبه 10/ 6/ 95

ساعت 16

امين داور
بررسي تقاضاي رفع نقص از سوي متعهد در نظام حقوقي ايران
 دكتر زاهنديان
 دكتر مقصودپور

 چهارشنبه 17/ 6/ 95

ساعت 17

Finland Sevastopol joomla