تاریخ ایجاد در 27 ارديبهشت 1391

فرمهاي پايان نامه

PDF

WORD

فرمهاي اوليه : قبل از دفاع

مراحل پايان نامه

pdf

پيشنهاد موضوع

---

دانلود

آيين نامه‌تنظيم پايان‌نامه

---

 دانلود

طرح تحقيق

(هنگام تحويل ، كپي تصويب موضوع پيوست شود)

---

دانلود


---

فرم آمادگي برگزاري دفاع (شماره 1)

---

دانلود

فرمهاي پس از دفاع

فرم ب

---

دانلود

فرم اصالت پايان نامه

---

دانلود

 فرم نمره  مقاله ي چاپ شده (از گروه دريافت شود)

---

فرم عدم ارائه مقاله

---

دانلود

 طرح جلد

---

در آيين نامه تنظيم پايان نامه

 فرم شركت در جلسات دفاع

---

دانلود

 فرم ساختار بانك اطلاعات

---

دانلود

Finland Sevastopol joomla