رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از سال 1367 تأسيس و در نظام آموزشي  پاره وقت دانشجو گرفته است . در سال 1370 نظام آموزشي دوره اي نيز به آن اضافه گرديد .

مديران گروه از ابتدا تا كنون به شرح زير مي باشد :

دكتر نيكزاد - دكتر باغبان - دكتر تاجي - دكتر قاضي زاده - آقاي صدقي - دكتر زاهديان و در حال حاضر دكتر ملكي زاده مي باشد .

Finland Sevastopol joomla