تاریخ ایجاد در 24 مهر 1393

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حقوق

 طبق مصوبه گروه كليه دانشجويان مي بايست    قبل از دفاع ، در دو جلسه دفاع از پايان نامه شركت نموده ، فرم مربوطه را تكميل و به گروه تحويل نمايند . كليه فرمهاي پايان نامه در سايت گروه حقوق به نشاني dol.mshdiau.ac.ir موجود است .

                                     گروه حقوق

Finland Sevastopol joomla