تاریخ ایجاد در 14 ارديبهشت 1393

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حقوق

 

دانشجويان قبل از ارائه فرم پيشنهاد موضوع پايان نامه ، ميبايست ضمن مراجعه به سايت irandoc.ac.ir و سايت گروه حقوق به آدرس dol.mshdiau.ac.ir از تكراري نبودن موضوع اطمينان حاصل نموده و گواهي سايت irandoc را ضميمه فرم پيشنهاد موضوع نموده و تحويل نماييد .

ضمنا دانشجوياني كه موضوع پايان نامه آنان تصويب مي گردد ، در اسرع وقت نسبت به تكميل فرمهاي )طرح تحقيق ، CICT و فرم الف (اقدام و فرمها را جهت تصويب و اخذ كد ، تحويل گروه نمايند .( كليه فرمها در سايت گروه حقوق به آدرس dol.mshdiau.ac.ir موجود است )

                                                گروه حقوق 3 / 2 / 93                                                                                                       

Finland Sevastopol joomla