تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

39007821

ابراهيمي

سمانه سادات

جايگاه و جلوه هاي عدالت ترسيمي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92

2

39008045

ابراهيمي مهر

علي

 نقش زنان در باندهاي مجرمانه در شهر مشهد 89 تا 92

3

39008031

ابوذري

صديقه

 حمايت از بزه ديدگان برداشت غير مجاز از حساب هاي بانكي (جرم سرقت سايبري) در نظام عدالت كيفري ايران

4

39001310

احمدي

اميرصادق

پيشگيري از جرائم و تخلفات صنايع توليدي

5

39005652

احمدي

زهرا

 رويكرد جنسيت محور به سياست كيفري ناظر بر سقط جنين در ايران 

6

39008192

احمدي

فاطمه

39007850

اسلامي

سيدامير رضا

بررسي تخلفات و جنبه هاي كيفري حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در ايران و فرانسه( بابرسي 20 پرونده در مشهد)

7

 

اخوان قصاب

محجوبه

8

39000077

آذري

رمضانعلي

بررسي شيوه هاي قاچاق مواد مخدر و نحوه كشف آن در استان خراسان رضوي

9

3904420

اكبري

وحيده

 بررسي سياست قضايي و اجرايي در قلمرو عفو متهمين و محكومين با تكيه بر استان گلستان

10

39000576

انفرادي علي آباد

جواد

 تعيين مهلت هاي مقرر در دادرسي كيفري و ضمانت اجراهاي آن

11

39004683

باقري

محمدجلال

تاثير مجازات بر پيشگيري از تكرار جرم سرقت در شهر مشهد (سالهاي 92-90)

12

39000208

بامشكي

سيدمحسن

13

39008120

بهنيا

مصطفي

 بررسي نقش اورژانس اجتماعي در پيشگيري از طلاق در شهرستان قوچان در سالهاي 89 تا  91

14

39007917

پريچه

هاشم

 پيشگيري غير كيفري از جرائم و تخلفات حوزه معدن

  39008870  پروين محبي  مهلا  جرايم شركتي از ديدگاه جرم شناختي

15

39004388

پريزاده قوشخانه

حميد

 بررسي جايگاه و چالشهاي استراق سمع د حقوق سنتي و رايانه اي

39007853

پرهيزگار

علي اصغر

چالش هاي صلاحيت مراجع قانوني و قضايي و اجرايي در خصوص جرم قاچاق كالا و ارز

16

39004740

تيزرو

سعيد

 جلوه هاي سياست جنايي حمايتي از اقشار كم درآمد

17

39008047

جمالي

شهريار

 چرايي جرم انگاري در قلمرو اخلاق زيستي

18

39007830

جهانگير

احمد

39209972

حامدمحولاتي

رضا

سياست جنايي تقييني ايران در قبال كاهش موارد بزه ديدگي ثانوي در ق.آ.ك.92 و تاثير آن و رويه مراجع قضايي مشهد

19

39000610

حسن نژاد برج

زينب

 شناسايي عوامل خطر در زنان روسي شهر مشهد

20

39005627

حسيني جهانگير

سيد مهدي

21

39005483

حسيني نژاد

سيد محمد

 نقش و جايگاه قرارهاي كارشناسي در آراء محاكم كيفري با مطالعه موردي آراء دادگاههاي كيفري مشهد

22

39004739

حسينيان كريم آبادي

مهدي

39000491

حيدر بيگي

جواد

تحليل جرم شناختي عوامل اجتماعي گرايش به اعتياد در شهرستان مه ولات

39004644

خادمي

ساره

 تحول مفهوم و جايگاه بازپذيري اجتماعي در قانون جديد مجازات اسلامي

39008787

خرمي

هاشم

معيارهاي تعيين كيفر در جرائم مواد مخدر با تكيه بر مطالعه موردي يكصر مورد از آراء دادگاه انقلاب شهرستان تربت جام

39004764

خان محمدي

مصيب

 بررسي تطبيقي جرايم عليه عدالت قضايي در حقوق ايران و آمريكا

39004587

دشتبان

محمدرضا

راهكارهاي اجرايي حقوق شهروندي در پرتو قانون آدك 92 و پيامدهاي آن 

39000813

دوستي

امير

 نقش خانواده و بستگان بيمار در جرايم پزشكي (با مطالعه موردي در پزشكي قانوني شهرستان مشهد )

39004919

راحمي كاريزكي

مصطفي

 بررسي عناصر فريب و دروغ در جرائم كلاهبرداري ، خيانت در امانت و جعل

39000601

رحيمي

محسن

تاثير سكونتگاههاي غير رسمي بر جرايم و آسيبهاي اجتماعي و راهكارهاي پيشگيري از آن (مطالعه شهرك شهيد رجايي مشهد

39000699

رستگار

عليرضا

 نقش عنف در شكل گيري جرائم منافي عفت با نگاهي به قانون جديد مجازات اسلامي

39007842

رضازاده

خديجه

حمايت از دانش آموزان دبيرستاني دختر در شهر مشهد در برابر بزه ديدگي جرائم سايبري

39004676

روان بد

ابراهيم

 تدابير پيشگيري و حمايتي در قلمرو جرائم خانواده شهدا و ايثارگران (با تكيه بر استان خراسان شمالي)

39003658

روديني

فرشته

پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي

39000609

زنگنه نيازآبادي

زهرا

رويكرد چند نهادي به حمايت از اطفال بزه ديده كودك آزاري در ايران

39000636

سالم انداي

محمد

39000063

سخايي نيا

معصومه

بررسي تطبيقي عوامل رافع مسئوليت كيفري در ديوان بين المللي كيفري و حقوق ايران

39000019

سردار

حميد

 آراء وحدت رويه ديوانهاي كشور در تقابل با اصل استقلال قضات در نظام حقوق ايران با مقايسه آن با نظام هاي حقوقي كامن لا

39000634

سلامي

حميده

بررسي و تطبيق سرقت هاي سايبري با كلاهبرداري سايبري

39008085

شبيك

سعيده

39009206

شكوري

كبري

جرائم اقتصادي و مبارزه با درآمدهاي ناشي از آن در حقوق آمريكا با بررسي تطبيقي در حقوق ايران 

39008046

شيدايي

ايلدا

39000487

صادقي قوژدي

بهزاد

39005240

صادقيان

مهدي

بررسي علل فردي و اجتماعي گرايش افراد 15 تا 30 ساله به ارتكاب رابطه جنسي نامشروع در شهر مشهد

39000655

صحرابيگي

زهرا

بررسي فقهي حقوقي جرم افسادفي الارض با نگاهي به قانون مجازات جديد

39000527

صفايي

سعيد

 سياست جنايي ايران در قلمرو حقوق آب شهري با رويكرد بررسي چالشهاي حقوقي آب شهري شركت آب و فاضلاب مشهد

39000723

صفري

عادل

39007880

صمدي

مهدي

 تحليل جرم هاي مطبوعاتي در پرتو حق آزادي بيان

39004633

طاهري ثاني

احمد

 بررسي دخالت غير مجاز موسسات (حقوقي) و اشخاص حقيقي در حرف پزشكي و راهكارهاي پيشگيري از آن

39005492

عابديني

علي

39000340

عبدالهي

الهه

 واكاوي مباني گونه شناسي قتل در فقه و قانون مجازات اسلامي و مقايسه تطبيقي

39004577

عزتي بهلولي

محمد علي

نقش نهاد بازرسي در پيشگيري از جرايم كاركنان نيروي انتظامي ُ

39000398

عليدوست

علي

 سياست جنايي ايران در مقابله با جرايم اقتصادي كاركنان دولت

39007844

فاظلي

عبدالرضا

بررسي مباني حقوقي و فقهي جرائم و تخلفات مربوط به قيمت كالا و خدمات

39004630

فرهمندنيا

مهدي

39000444

قادري

محمد

رويكرد توازن بخشي به حقوق متهم و بزه ديده در فرآيند كيفري

39004971

قاسم پور

عباس

39000299

قميان

مريم

بررسي چالشهاي اجراي قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار در شهرستانهاي خراسان رضوي

39004670

قنبري

سعيد

نقش سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد در پيشگيري از حوادث و جرائم 91– 88 در شهرستان مشهد

39000661

كرماني

سعيد

بررسي ميزان عوامل ترس از جرم در مناطق 9 و 4 مشهد

39000459

كريمي

مجتبي

 بررسي جرائم و شيوه هاي ارتكاب جرم ناشي از تلفن همراه در مشهد

39000594

كلاهي اهري

خداداد

 قانونگذاري كيفري در پرتو هراس اخلاقي ،تجربه ايران

39000307

گلپري

مجيد

 بررسي مسئوليت كيفري در رسانه هاي الكترونيكي

39007770

لامسه

احسان

 بررسي حقوقي پيوند عضو محكومين به قصاص عضو و نفس

39000647

لطفي

مارال

قلمرو حجيت امارات قضايي در حصول اقناع وجدان قاضي در امور كيفري (با تكيه بر آراء صادره از دادگاههاي كيفري شهرستان مشهد

39007733

محمودي

سيده فريبا

جايگاه علم در عنصر معنوي قتل عمد در فقه و حقوق با تكيه بر رويه قضايي و لايحه قانون

39004534

مرادي ثاني

هانيه

بررسي عوامل موثر در ارتكاب جرم اختلاس در بانك هاي شهر مشهد 91 - 85

39004475

مظلومي

جواد

 تحولات تعدد و تكرار در قلمرو جرائم مربوط به مواد مخدر با توجه به قانون مجازات اسلامي

39000593

مقدسي مقدم

مجتبي

39000430

مقصودپور

علي

 جايگاه و چالشهاي قاضي اجراي احكام در قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري جديد

39004519

مهرپرور

مينو

 كيفيات مخففه در رويه قضايي دادگاههاي عمومي مشهد (با مطالعه موردي در آراء صادره سال 91)

39007845

مظفري نژاد

علي

بررسي عنصر تقلب در حقوق كيفري اقتصادي

39004558

موحديان معين

سكينه

 ارزيابي ميزان اثر بخشي ضمانت اجراهاي كيفري و اداري در جرائم مالياتي

39000542

ميرزاباقروزيري

سپيده الهام

بررسي جرم فرزند كشي در حقوق ايران و راهكارهاي پيشگيري از آن با تكيه بر پرونده هاي شهر مشهد 90 - 85  

39004869

ميرزايي

ايمان

آثار رواني اجتماعي تحقير در اجرائي مجازاتهاا

39000620

مينايي باشريك

زهره

 سياست جنايي ايران در مورد توقيف ، ضبط و مصادره اموال ناشي از جرايم اقتصادي با نگاهي به اسناد بين المللي

39008144

ناظري

اميرحسين

 كاربرد سيستم هاي الكترونيكي در فرآيند دادرسي كيفري و پيامدهاي آن

39000840

نوري روشناوند

اسماعيل

بررسي نقش راننده ، سرنشين ، نقص فني و جاده در بروز سوانح منجر به فوت سالهاي 89 تا 91 شهر مشهد

39004866

هاشمي پور

سيد امير

 بزه ديدگي اشخاص حقوقي

39005576

وفايي نژاد

عاطفه

 نوآوريهاي قانون مجازات اسلامي 92 در قلمرو مسئوليت كيفري پزشك

39004668

يحيايي

حامد

بررسي جرم شناسانه آثار منفي برجيب زني بر اطفال بزهكار و راههاي پيشگيري از آن در مشهد

39000622

ولايتي ناري

مرتضي

 تحليل فقهي - حقوقي جرم بغي در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

 

 

Finland Sevastopol joomla