تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

38503836

احمد پور

محمود

بررسي وضعيت حقوق جرم شناختي اتباع بيگانه مقيم استان خراسان رضوي

2

38503882

آرام

اميد

ارزيابي نظام آمار جنايي پليسي و قضايي

3

38503888

اسماعيل زاده

فرناز

مرگهاي ناشي از تجويز و دخالت هاي متصديان حرف پزشكي با نگاهي بر فقه حقوق ايران وفرانسه

4

38503870

اندرابي

زكيه

پيشگيري از بزه ديدگي زنان در برابر خشونت خانگي

5

38503864

توانا

احمد

بررسي علل اشتباهات قضايي در دادرسي كيفري ايران

6

38503897

خادمي

محمد

سياست جنايي ايران در قلمرو و جرائم انتقال مال غير

7

38503883

خداخواه

نسيم

كيان خانواده و حمايت كيفري از آن

8

38507952

رنگاني

حسن

بررسي علل وقوع و راههاي پيشگيري از چهار جرم شايع نظامي(با تأكيد بر استان خراسان رضوي)

9

38503892

سلطاني

سپيده

رويكرد عدالت ترسيمي به نهاد مردمداري در منطقه سيستان

10

38503835

شفيعي

حسين

نگرش بر تدابير سركوب گري نظام خانواده در ايران(بانگاهي به قانون مجازات فرانسه)

11

38503874

شيعه زاده

شيرين

چگونگي انعكاس اهداف مجازات در قوانين كيفري ايران

12

38503873

عادليان راسي

رويا

 رويكرد روانشناختي به مسئوليت كيفري

13

38503889

عطاردي

علي اكبر

اثبات دعاوي كيفري با استناد به ادله ديجيتال (الكترونيك)

14

38503895

فقيهي كيا

مرضيه

 رويكرد اصل تناسب اصلي (طولي) به حقوق كيفري ايران

15

38503846

قريشي

سيد حسين

سياست جنايي ايران و انگلستان در قبال جرائم عليه مصرف كننده مواد خوراكي

16

38504053

كاشاني

رهرا

 ارزيابي پاسخهاي كيفري به جرائم جنسي با تاكيد بر كار ميداني

17

38504978

ميرزائيان تفتي

مهران

بررسي جرم قاچاق كالا در حقوق ايران و انگلستان

18

38503851

ميلانلويي

اميد

تكاليف و جايگاه ضابطين دادگستري در فرآيند دادرسيهاي كيفري ايران (با نگاهي به حقوق فرانسه)

19

38503837

يزدي

علي


Finland Sevastopol joomla