تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

38400115

احمدي ملكي

اكرم

سياست جنايي ايران و معيارهاي بين المللي درمقابله با خشونت عليه اطفال

2

38400247

اسماعيلي

ناصر

بررسي نقش آموزش در كاهش گرايش نوجوانان پس بر اعتياد در مشهد

3

38406563

باباپورسكه

علي محمد

تدابير پيشگيري و حمايتي در قلمرو جرايم جانبازان آيثارگران و خانواده شهدا

4

38400361

بهرامي

عبدالمجيد

بازداشت پيش از محاكمه در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه

5

38400373

پورسعادت

مهدي

پيشينه كيفري و تأثير آن در تعيين مجازات در حقوق ايران و انگلستان

6

38400318

تركانلو

محمدعلي

بررسي جرم ربا و نحوه پيش گيري از آن در حقوق بانكي

7

38400365

جهانگيري

علي اكبر

8

38407706

حاجي زاده درياني

اميرآرتا

چگونگي شكل گيري و ادا وتأثير آن در ايجاد استراتژي ضد دوپينگ در ايران

9

38400418

خندان

مهرانگيز

عدالت كيفري وو ترميمي در قبال مفاسد اقتصادي در منابع ملي و فراملي

10

38400427

داوري

محمد

سياست جنايي ايران نسبت به تجهيزات دريافت برنامه از ماهواره و بكارگيري آن

11

38400331

دردي زاده

سميه

12

38400452

راد

رضا

تأثير حاشيه نشيني بر ميزان جرائم با مطالعه موردي شهرك امام‌هادي

13

38400254

روشن

فرزانه

ارزيابي تأثير اعمال ضمانت اجراهاي كيفري نسبت به زنان بزهكار در شهرستان مشهد

14

38400368

زارعي

حسين

قاچاق انسان از منظر حقوق جزا ايران و كنوانسيون هاي بين المللي

15

38400341

شفامحسن آبادي

عباس

 بررسي تاثير سياست جنايي تقنيي در كاهش جمعيت كيفري زندانها در ايران

16

38407319

ضياء‌عسگرآبادي‌عسكرآباد

حجتبي

17

38400233

عابدي

عباس

پيشگيري از بزه ديدگي اطفال

18

38400189

عمراني

ليلا

دسترسي بزهكاران فقير به عدالت در نظام كيفري ايران

19

38400412

غزالي پور

زينب

نقش نهادهاي حمايتي در جبران زيان هاي وارده بر بزه ديده

20

3840089

غلامي

مسلم

سيماي جنايي شهر بجنورد

21

38400142

فكور دباغي

حسن

بررسي فرآيند جرم انگاري شبيه سازي انسان درحقوق داخلي و اسناد بين المللي

22

38400367

كاظمي آبجهان

امير

تأثيرات مهاجرت افغاني و بزهكاري آنان در مشهد

23

38400384

كسرائي درآبد

خشايار

بررسي وقوع قتل‌هاي عمدي در استان خراسان رضوي (درسالهاي 80 تا 86) و راههاي پيشگيري از آن

24

38405314

محمد پور

زهرا

نقش رسانه ها در پيشگيري از جرم

25

38400256

معدني

رحيم

بررسي سياست جنايي ايران در قلمرو جرائم و تخلفات ساختمان

26

38400041

مقربي منش

الهام

حمايت كيفري از حريم و امنيت خصوصي افراد

27

38406619

ميرزاباقروزيري

سيده‌راحله

حمايت كيفري از زنان در حقوق ايران و اسناد بين المللي

28

38400219

ناظري

محمد رضا

سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در جرائم عليه منابع طبيعي

29

3840004

نيك منش

عليرضا

30

3840081

يوسف‌زاده‌الوندي

رضا

نقش GIS در پيشگيري از وقوع جرم

Finland Sevastopol joomla