تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

39206599

آريانژاد

الناز

فردي كردن مجازات در تيپ هاي روانشناختي برون گرا و درون گرا و تاثير
آن در جلوگيري از تكرار جرم

39201677

ابراهيمي

مجتبي

بررسي تطبيقي اماره هاي مجرميت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

39201025

ابراهيمي

مجتبي

 نقش سبك زندگي فردي وخانوادگي برجرم و انحراف با تكيه برشهرمشهد 

39206233

اكبرزاده

رجبعلي

تاثير متقابل رعايت حقوق و تكاليف شهروندي توسط پليس و نظم و امنيت عمومي بر يكديگر

39201345

احمديان

احسان

39201580

آخوندي

طيبه

 بررسي و مطابقت مباني و اهداف محروميت از استخدام و اشتغال رسمي و مشاغل صنفي با آثار و نتايج عملي آن

39201311

ادبيان

هدي

39201001

آزاد 

زهرا

39206900

اسماعيلي

ندا

 ارزيابي امكان ضابطه مندي اختيارات قضايي درتعيين مجازات در دادگاههاي شهرستان مشهد بانگاهي به ضوابط مربوط در فرانسه

39206712

افشار

ريحانه

 بررسي درآمد اقتصادي خانواده بر اطفال و نوجوانان بزهكار مشهد (سالهاي 88تا93)

39201379

اقتداري

سمانه

چگونگي اعمال و آثار نظام نيمه آزادي در حقوق ايران و فرانسه

39207073

اكبري مقدم

حسن

39203944

 اكبري

 مهدي

 بررسي آيين نامه ميانجي گري ناظر به ماده 84 قانون آيين دادرسي كيفري از منظر بايسته هاي عدالت ترميمي

39206131

اسدي

رضا

مزايا و معايب نظارت و كنترل ديوانعالي كشور در رسيدگي به دعاوي كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري  سال 92 و رويه قضايي

39206233

اكبرزاده 

رجبعلي

تاثير متقابل رعايت حقوق و تكاليف شهروندي توسط پليس و نظم و امنيت عمومي بر يكديگر

39207252

امامي

رضا

بررسي رويه ي قضائئ درخصوص تعيين تكليف اموال ناشي از جرم و آلات و ادوات ارتكاب آن در قا نون مجازات اسلامي 92با نگاهي به قانون خرابي فرانسه

39210136

ازغشي

بتول

پيشگيري از ارتكاب جرائم فرهنگي با تقويت كنترل هاي اجتماعي غير رسمي در حوزه مشهد

39207393

ايزانلو

اكرم

 منع به كارگيري تسليحات كشتار جمعي از منظر حقوق بين الملل جزايي

39201417

باقري

علي

 مباني فلسفي جرم انگاري جرايم اقتصادي در حقوق كيفري ايران

39208571

باقري

غلامرضا

39206966

براور

وحيده

 نقش بزه ديدگان در وقوع انواع جرائم عليه حيثيت و شرافت اشخاص و راههاي پيشگيري (بابررسي 30 پرونده در دادگاههاي كيفري مشهد)

39201294

بصيري

عبداله

سيماي جنايي شهرستان رشتخوار و خواف علل خاص و بومي و راههاي پيشگيري

39206709

پاكاري

مرضيه

 تاثير مجازات حبس بر امور اقتصادي اجتماعي و فرهنگي زنان زنداني مشهد پس از  ازادي

39201048

پرگو

الهام

39202514

پورقيصر

رضا

مباني جرم نگاري و سياست جنايي ايران در خصوص توهين به مقدسات  

39207795

تشكري

زهرا

ساز و كار كنترل موثر امنيت گرايي در نظام قضايي (جزايي) ايران 

39207328

تشنكر

اكرم

39201133

توانا

حميدرضا

39008927

جلايري نيا

توحيد

مصاديق  و راهكارهاي مقابله و پيشگيري از جرائم يقه سفيدان در ايران و انگلستان

39206964

جان محمدي

فاطمه

39205256

جايدي

ريحانه

چگونگي و آثار بزه ديدگي دختران دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در فضاي مجازي (سايبري) وپيشگيري از آن 

39207026

جانكي زاده

بهروز

39206147

جبارزاده

فرزانه

ارزيابي سياست كيفري ايران از منظر ابزارگرايي

39207516

جعفري پور

محمدعلي

تحليل نظرات اقتصادي جرم و مجازات  

39201289

حايري

زينب

39200348

حبيبي

عاطفه

بررسي جرم شناختي بزه ديدگي زنان در گردشگري جنسي (مطالعه موردي شهر مشهد)

39204504

حسين پور

محدثه

پيشگيري از جرايم مبتني بر نفرت  

39207030

حسين پور

محمد

 مطالعه تطبيقي طرز اجراي روش هاي مراقبتي و هدايتي اطفال بزهكار درمحيط هاي ازاد و بسته در حقوق ايران و فرانسه (بامطالعه موردي بسترها و موانع اجرا در مشهد)

39200941

حسين زاده

سحر

 پيشگيري از ارتكاب جرم منحرفين اجتماعي درنظريه تكامل گرايي وظرفيت اجراي ان در ايران

39200244

حسيني

سيدمرتضي

رويكرد عقلايي به نظام ضمانت اجراها در كيفرشناسي و حقوق ايران 

39209909

حسينيه قلندر آبادي

منصوره

افراط در دفاع مشروع (مسقط قصاص)در رويه ي قضاييو قانون مجازات فعلي و سابق)

39207520

حيدري

سيدمحسن

39201329

حيدري نسب

فهيمه

 رويكردمقايسه اي تاثيرسبك زندگي در بزه ديدگي در مناطق طلاب و وكيل اباد مشهد

39206132

خراشادي زاده

مهدي

بررسي چالش هاي جامعه پذيري و رو آوري به بزهكاري در ميان دانش آموزان دبيرستاني منطقه تبادكان مشهد

39207412

خرم روي

فائزه

39207354

خزايي

حسين

 بررسي تطبيقي عنصر مادي جرائم پولشويي تحصيل مال نامشروع و اخفا مال مسروقه در حقوق ايران و فرانسه

39206115

خاني زاده

علي

سياست جنايي ايران در قبال جرم ترك انفاق

39202186

خسروپور طهراني

امين

 تحليل مقررات ناظر بر قصاص در پرتو اهداف شريعت (قانون مجازات اسلامي 92)

39206911

خسروي

شهرزاد

 تحولات نظري سياست كيفري ايران در دوران معاصر (از دوره ي قاجار تا حال)

39201031

خسروي

كاظم

بررسي فقهي و حقوقي ترحم آميز با مقايسه تطبيقي با حقوق انگليس 

39207563

خسروي پور

سحر

39206831

ذاكري

مليحه

39207053

ذكايي

محمد

بررسي صلاحيتهاي دادگاههاي كيفري در آيين دادرسي كيفري مصوب 92 با مقايسه تطبيقي آيين دادرسي كيفري فرانسه  

39207764

رازقي

غزاله

 كاربرد ادله علمي در احكام كيفري ناظر به جرم قتل عمد

39204923

راستگويان

محمد

 نقش و چالش هاي مقررات و سازمان هاي بين المللي در پيشگيري از جرائم عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران

39203355

رحماني

بتول

رويه هاو اصول حاكم برتسليم نيم رخ جنايي بزهكاران در تحقيقات جنايي امريكا و مقايسه ان در دادسراهاي مشهد

39201708

رحماني

مهدي

 فرصت هاوچالش هاي كميسيون جبران خسارت درقانون ايين دادرسي كيفري 1392 بانگاهي به حقوق انگلستان

39206027

رشيدپور

مليكا

39208043

رضازاده

محمدمرتضي

39206240

رباني

رضا

راهكارهاي تضميني اصل برائت درقانون آيين دادرسي كيفري 92(بانگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه)

39207905

رضايي

مهرداد

 تحليل جرم شناختي سرقت هاي مسلحانه از بانك هااز منظر مثلث هاي جرم در مشهد

39206726

زاهد كلاته

الهه

بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر ميزان بزهكاري اطفال با تاكيد بر مطالعه موردي كانون اصلاح تربيت مشهد  

39207769

زاهدي مايوان

ميثم

دلايل اثباثي جرم درصحنه ارتكاب جرائم سنتي وسايبر

39201453

زراعتكار

علي

39206753

زعفرانيه

عفت

 جنايات جنگي درعرصه منازعات مسلحانه غيربين اللملي درعراق

39209061

زماني خور

فاطمه

 حمايت كيفري از اطفال در برابر بهره كشي اقتصادي و جنسي در حقوق ايران و اسناد بين المللي

39201644

زنگنه

علي

 تعديات مامورين دولت عليه تماميت معنوي (آزادي افراد) وسازگاري پيشگيري از آن

39208919

سپندارند

الهام

كيفيت تاثير ويژگيهاي فراقانوني دادرس در تعيين كيفر

39207614

سرگلزايي

حامد

39206907

سعيدنژاد

محمدعلي

 بررسي مباني درپيامدهاي مجازاتهاي اعدام درارتباط باجرائم موادمخدر

39200397

سلطاني

سميه

علت شناسي گونه هاي قتل هاي سريالي با تاكيد بر رويكرد زيست شناختي - روانشناختي جنايي قاتلين سريالي در ايران  

39204791

سيف فرد

نفيسه

 بررسي شركت و معاونت اشخاص حقوقي در ارتكاب جرم با اشخاص حقيقي وحقوقي  در حقوق ايران و فرانسه

39200848

شاياني

محمدرضا

39201630

شباني

روح اله

39209350

شيخي نژاد

پرستو

بررسي جرم خيانت در امانت در اموال شركت توسط مدير عامل و اعضاهييت مديره در ايران وفرانسه

39207498

شم آبادي

حسن

بررسي تطبيقي تكرار جرم در حقوق ايران و انگلستان

39206921

شهري

زهره

 بررسي علل قتل ناشي از تير اندازي قانوني و غير قانوني مامورين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مشهد و راههاي پيشگيري از آن

39208088

شعباني

محمدحسين

بررسي علل جرم شناختي و اجتماعي ارتكاب فرزندكشي و راهكارهاي پيشگيري از آن با مطالعه شهر مشهد از 90 تا 95

39200471

شيرازي

نفيسه

دفاع از ناموس و عرض در فقه و حقوق ايران با مقايسه تطبيقي حقوق مصر 

39207244

صابري

حسن

 تحولات و قراردادهاي استرداد مجرمين بين كشور ايران با ساير كشورها در  20 سال اخير

39206650

صايي مايوان

مهدي

39201290

صبوري

حامد

 امنيت قضايي گردشگران در حقوق كيفري ايران

39204671

صادقي

فائزه

وضعيت ميزان و علل ترس بزه ديدگاه از تكرار جرم در مشهد  

39207100

صمدي

مريم

 رابطه وضعيت اقتصادي زنان با جرايم عليه اموال (مطالعه موردي زنان زنداني در مشهد)

39200213

صميمي

مهدي

 سياست جنايي ايران در قبال جرايم موضوع تغيير كاريري غير مجاز اراضي و باغات با رويكرد پيشگيري از جرم

39208237

طاهبازنيا

نسيم

 رويكرد جنسيت محور در قلمرو دفاع مشروع در قوانين و  رويه هاي جاري محاكم ايران

طباطبايي

سيد اميد

نوآوري هاي اجراي احكام در قانون آيين دادرسي كيفري 92 با نگاهي به حقوق فرانسه

39207223

طاهرقاييني

اعظم

39200879

طحان مهنه

وحيد

مباني فقهي و قانوني قتل عمدي از طريق ترك فعل

39207193

طلعتي فر

علي

 بررسي تطبيقي عنصر مادي جرم پولشويي در ايران و آمريكا

39203794

ظفرنيا

حميدرضا

39204454

عبدالهي

حسن

 بررسي تطبيقي جايگاه وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي درقانون آيين دادرسي كيفري ايران وحقوق كيفري فرانسه

39206139

عرفاني حسين پور

اسما

مقتضيات چالشهاي اجرايي شدن نهاد مددكاري اجتماعي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري جديد

39200427

عرب

مهدي

39201392

علايي

الهام

دوره مراقبت و قابليت اجراي آن در بستر حقوقي - اجتماعي ايران  

39207095

علومي بايگي

حسين

جرايم ارتكابي سربازان وظيفه با تاكيد بر جرايم ارتكابي

39207248

فرزانه

ياسر

 رويكرد قانونگذار در جرائم مالياتي از منظر نظريه اقتصاد جرم

39200450

فرهنمند

آرزو

 تاثير بيماريهاي رواني (كمتر از جنون) در روند رسيدگي كيفري عادلانه

39201449

فيروزه

پروين

39209178

فروغي

بهزاد

39201737

قاسمي

محسن

نوآوريهاي قانون مجازات اسلامي 92 در خصوص صلاحيتهاي استثنايي (شخصي، جهاني و واقعي) و چالشهاي آن  

39206817

قاضي

مريم سادات

بررسي ميزان پيشگيري از بزهكاري در نوجوانان از طريق اگاه سازي دانش اموزان

39204849

قدرتي

مرتضي

39206716

قربانزاده

فاطمه

حقوق مخاطب و نقش رسانه ها در بزه ديدگي جرايم مالي شهرمشهد

39207209

قمي

الهام

 مشاركت جامعه مدني در پيشگيري از بزه ديدگي ثانوي فرزندان زنان زنداني در مشهد از سال 89 تا 94

39201271

كاشكي

بهناز

 آسيب شناسي نظري وعملي مقررات حاكم برجرائم و تخلفات ساختماني وپيامدهاي كيفري آن در مشهد

39208157

كاظمي

محمدمهدي

39206889

كربلايي

هانيه

 تاثيركليشه هاي جنسيتي برتفسيرقضايي ازجرم تجاوزبه عنف بابررسي 50پرونده درمحاكم قضايي مشهدسال هاي 91تا94

39205069

كامل

محسن

 سياست كيفري ايران و امريكا در تبادل مصاديق جرم تقلب انتخاباتي

39200553

كوكبي

مسعود

سياست جنايي قضايي ايران در خصوص جرم تحصيل مال نامشروع وچالش  هاي آن (سالهاي88 تا 93 )

39201385

كيخا

فهيمه

پيشگيري از جرائم اقتصادي در پرتو نظريه هندسه اجتماعي وچالش هاي آن

39206769

كيوانلو

احمدرضا

بررسي مجازات هاي قاچاق مواد مخدربراساس نظريه اقتصادجرم( بامطالعه 50پرونده در دادگستري شهرستان سبزوار) 

39207366

گريزان

احمد

 نقد و بررسي مقررات آيين دادرسي كيفري راجبع به نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص حقوقي در ايران و فرانسه

39201418

محبي تبار

محسن

39206833

محقق

ابراهيم

 رابطه و تطبيق تعليق تعقيب با معامله اتهام در حقوق ايران و آمريكا

39200236

محمدزاده

افشين

مجموعه اقدامات و رويه هاي شوراي هماهنگي پيشگيري از وقوع جرم در شهر مشهد و ارزيابي آن 92 - 85 

39208461

محمدزاده

ناصر

39200392

محمدزاده

راحله

 تاثير هيجانات آني در وقوع جرائم عليه اشخاص در مشهد (سالهاي 88تا93)و راههاي پيشگيري از آن

39207274

محمدي

بهرام

 جرايم خرد و جايگاه ان درشهر مشهد

39206797

محمدي

سعيده

 بررسي جرم شناسانه ازدواج سفيددر مشهد و راههاي پيشگيري از آن

39207471

محمودي

جواد

39207175

مداح

اعظم

بررسي بزه ديدگي كودكان بي سرپرست و بد سرپرست در شهر مشهد سال 90 الي 93

39200250

مصباحي

شيرين

39206254

مهدي زاده دربان

عبدالحميد بررسي تطبيقي مسوليت دولت درجبران خسارت بزه ديدگان جرايم عليه تماميت جسماني در حقوق ايران و انگلستان

39201519

مصدق

جواد

بررسي چالشهاي قانوني و اجراي دراموال توقيفي موضوع ماده663قانون مجازات اسلامي در شهرمشهد

39200951

مصطفي زاده

مصطفي

 چالش هاي لايحه (قانون)حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

39201076

موسوي

سيدعلي اصغر

39208720

ميرتوانا

بي بي طاهره

 مباني وپيامدهاي محروميت از حقوق اجتماعي درحقوق كيفري ايران از منظر معيارهاي حقوق بشري

39207113

نادريان

ندا

 رويكرد عدالت ترميمي به فرآيند دادرسي كيفري در ايران ، چالشها و راهكارها

39206824

ناصر

مهدي

 تكنولوژي به عنوان ابزاري نوين درارتكاب جرائم بانكي و راههاي پيشگيري از آن

39207651

نامني

اميرحسين

39203717

نجارزاده

پوريا

 

39207772

نقي پور

محمدرضا

 

39201227

نوحه خوان

محمدعلي

تحولات و چالش هاي آيين دادرسي كيفري جديد در حوزه  اختيارات و وظايف ظابطين دادگستري

 

39200674

نورايي

راحله

 سياست جنايي ايران درخصوص كپي رايت وپيشگيري از آن

 

39205119

نوراني

وجيهه

 

39207280

هراتي مطلق

مسعود

 رويكردتطبيقي به كشف وتعقيب كمين گري سايبري درحقوق ايران و آمريكا

 

39207094

وفايي نيا

محمود

 

39209582

نجفي

حسن

مقايسه ميزان و چگونگي تاثير اختلالات رواني(شخصيت) در مرتكبين زنداني جرائم توام با خشونت در مشهد از 92 تا 95

 

39205532

 نعمت يار

 احسان

 چالشهاي نظري و عملي مجازات تبعي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه

 

3920

يزدي شانديز

 حميد

 چگونگي وچالشهاي عدالت ترميمي در بزهكاري اطفال و نوجوانان (بامطالعه موردي شهرمشهد)

 

 
Finland Sevastopol joomla