تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

39103255

ابراهيمي

روح اله

كيفرزدايي از منظر قانون مجازات اسلامي 92

2

39106607

احمدي

رامين

3

39107428

اسمعيلي

مهدي

4

39102779

امان

محمدمصطفي

 گرايش به جنبه كيفري دادن به امور مدني در نظام حقوقي ايران

5

39103207

اماني

مجتبي

 ارزيابي مداخله هاي كيفري درحوزه ي پوشش جوانان ازمنظرجرم شناسي فرهنگي درمشهد

6

39103203

باانصاف

زهره

 علل گرايش جوانان اسفراين به مواد مخدر و راهكارهاي پيشگيري از آن 

7

39103338

اصغربابايي

حسين

سياست جنايي ايران در خصوص جرائم احزاب سياسي 

8

39103016

باقرزاده

نسرين

9

39103343

بذرگري

محمد

 جرائم مالي ناشي از پشرفت تكنولوژي در گستره فضاي مجازي در ايران

10

39103121

برادران

زهرا

پيشگيري از بزه ديدگي زنان در برابر سرقت(در شهرستان مشهد )

11

39103388

بهمني

صادق

 اثرات كاهش ارزش پول بر كاركرد حقوق جزا

12

39106864

پارسا

سعيد

 راهكارهاي ملي وبين المللي كنترل ونظارت براسناد هويتي در راستاي پيشگيري از جرائم سازمان يافته

13

39103228

پارسايي

سلمان

 تحليل جرم شناختي سرقت هاي به عنف . با مطالعه موردي شهر شيراز

14

39103659

پوراسماعيلي

الهام

 رويكرد عدالت ترميمي در خصوص جرايم كيفري ارسالي به شوراي حل اختلاف مشهد (سالهاي 88تا 92

15

39103200

پوراحمدي

احسان

 سيماي جنايي شهرستان تربت جام سالهاي 89تا 91

16

39103171

پوربهمن

اسماعيل

 زنان بزديده جرم تجاوز به عنف و حمايت هاي روانپزشكي و بهداشتي از انان در شهر مشهد (95-90)

17

39102467

پيغمبري

مرضيه

 جايگاه شخصيت مرتكب جرم در قانون مجازات اسلامي 1392 و لايحه آدك 

18

39106989

تلگردي

محمدرضا

 ويژگيهاي بزه ديدگان در پرونده هاي قتل عمومي شهر مشهد و راهكارهاي پيشگيري از بزه ديدگي (100 پرونده )

19

39103421

جعفري

عبدالرحمن

20

39103226

جعفري

مهدي

21

39106701

جنتي

مسعود

 بررسي بنيان هاي فقهي - حقوقي نظام جزايي در دولت صفويه 

22

39103186

جنگي سلامي

علي

 نوآوري و چالش هاي قانوني آيين دادرسي كيفري 93 در زمينه قرارهاي تامين جديد

23

39106128

حسين پور

سيده فاطمه

 سياست جنايي ايران در خصوص نقش قرباني در وقوع و پيشگيري از جرم 

24

39106611

ذكايي قوچاني

محمد

25

39103151

رجب پور

سهيلا

 تطبيق بين فرد بزهكار از فرد متعارف و آثار آن در ارتكاب جرم

26

39107501

رحماني

مصطفي

 مقررات و آداب بازجويي در مرحله پليسي در آيين دادرسي كيفري و فقه اماميه

27

39106925

رحيم زاده

سيدمجتبي

 علل و آسيب شناسي ناشي از ورود مواد مخدر به زندان مشهد و راههاي پيشگيري از آن 0سالهاي 91 تا 94)

28

39103557

زرقاني

بتول

 بررسي مسئوليت كيفري شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي

29

39102908

ساطعي

آزاده

 تحليل جرم شناختي آثار مجازات اعدام بر خانواده محكوم عليه . مطالعه موردي شهر مشهد

30

39107611

سرخپوش

مجتبي

 بررسي وضعيت علل وعوارض سومصرف حشيش دربين جوانان مشهدباتاكيدبردانشجويان

31

39107450

سليماني پور

رضا

بررسي جرائم سايبري ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران و فرانسه

39107539

ساجدي

فاطمه

نقش و تاثسر زبان شناسي در قراردادهاي تامين كيفري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

32

39103759

سليمي

مجيد

 تحليل جرم شناختي پاسخ هاي كيفري به انشعاب غير مجاز آب و برق

33

39106259

سيادتي

سيده مهتاب

 حاملگي اجباري مصداقي از جنايات بين المللي

34

39103300

شفيعي

عباس

 نقش مهاجرت در وقوع جرم قتل عمد در شهرستان مشهد و راهاي پيشگيري از آن در سالهاي 88 تا 93

35

39103826

شورابي

رضا

 زبان شناسي جنايي بايسته ها و چالش ها

36

39106696

شيردل

زهرا

چالشهاي ناشي از اختيارات بازپرس در روند دادرسي كيفري ايران و فرانسه  

37

39107064

صالحي

مريم

رويكرد پيشگيرانه از آزار جنسي كودكان درحقوق ايران و انگلستان

38

39103093

صالحي مجرد

مهسا

 بررسي فقهي و حقوقي سياست جنايي افتراقي نسبت به زنان در بحث قصاص

39

39103105

ضيايي جنان

حميد

نقش دادستان در دعاوي كيفري ايران و انگلستان (كامن لا)

40

39103067

طاهري

مريم

 جايگاه اضطرار در قتل عمد در فقه اماميه و مذاهب اربعه و حقوق موضوعه ايران

41

39107095

طباطبايي

سيدحسين

 چالشها و موانع تعقيب كيفري در رسيدگي به جرائم اقتصادي در مشهد سال 89 تا 94

42

39102992

طيبي

الهام

 نقش ضابطين دادگستري در فرآيند دادرسي اطفال و نوجوانان بزهكار در ق آ د ك 93

43

39106727

عابديان راد

علي اكبر

مسوليت كيفري شهردارناشي از جرايم مرتبط با حوزه شهرسازي

44

39102618

عبدالعلي زاده

سلمان

 تاثير مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر در وقوع جرائم

45

39107044

عبدالهي

محمد

46

39107008

عبدي

محسن

47

39103383

عرفاني گلكار

حميدرضا

 بررسي تطبيقي اكراه در خودكشي در قانون مجازات ايران و انگليس و فقه اماميه

48

39103381

غلاميان

كميل

49

39106088

فدائي

محمد

بررسي اقدامات تاميني در خصوص پيشگيري از تكرار جرم مجرمين خطرناك و سابقه دار در زندان مركزي مشهد و مطالعه تطبيقي اقدامات تاميني درخصوص پيشگيري ازتكرار جرم مجرمين خطرناك و سابقه دار در ايران و ژاپن

39201449

فيروزه

پروين

جايگاه حبس خانگي و نظارت الكترونيكي در فقه و حقوق جزاي ايران (با رويكرد تطبيقي )

50

39103080

فرهنگ

علي

 بررسي حالت خطرناك در كنترل و مديريت بزهكاري

51

39103213

قربانپور

سارا

سياست جنايي ايران در مقابله با سوء تبليغات كالا

52

39103157

قربانپور

فرشته

يافته هاي نوين تقنيني در قلمرو جرايم سازمان يافته (با نگاهي بر اسناد بين المللي)

39107731

قاسمي مقدم

مهدي

بستر سازي قانوني تشكيل پرونده شخصيت و مشكلات اجرايي آن در محاكم كيفري مشهد

53

39106127

قرباني

اسماعيل

54

39103747

قنبري

مليحه

حمايت از زنان بزه ديده آدم ربايي در فرآيند كيفري ايران

55

39103438

كاريزنوي

منيره سادات

مطالعه تطبيقي جرم جرم تروريسم با جرم محاربه

39107746

كريم پور

فرشيد

پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان در پرتو نظريات كنترل اجتماعي

56

39106946

محمدي

حميد

57

39106963

مقدسي

قربان محمد

 حقوق بزه ديدگان در فرآيند كيفري در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92و راهكارهاي اجرايي تحقق آن

58

39102783

مقدسي داغيان

امير

پيشگيري امنيت گرا در وقوع جرم (چالشها و راهكارها ) 

59

39103091

منفردي

آذين

موارد سقوط مسئوليت كيفري دست اندركاران امر پزشكي در اقدامات درماني با نگاهي به قوانين و لايحه جديد (با مطالعه موردي پرونده هاي محاكم دادگستري مشهد )

 

39105900

موسوي

بي بي عاطفه

نگرشي نو بر ادله اقبات جرائم جنسي در حقوق ايران

60

39103192

موسوي

ناهيد

تحليل نظام جرم انگاري در پرتو نظريه كثرت گرايي فرهنگي

61

39103233

مهدوي پارسا

مهدي

 بررسي تطبيق عملكرد قضايي پليس با قانون آيين دادرسي كيفري در مجتمع قضايي شهيد رجايي مشهد 88 تا 92

62

39103132

ناصري بحرآباد

احسان

 پيشگيري از جرايم و تخلفات حوزه ورزش با تكيه بر شهر مشهد 

63

39106740

نصري

هانيه

 بررسي نظريه برچسب زني با نگاه به منابع اسلامي

64

39103219

نظري

حسين

اعمال عمومات قانون مجازات اسلامي 92 بر جرايم نيروهاي مسلح

65

39103164

نوروزي

جواد

66

39106814

هاشمي

سيدعبدالصالح

 سياست جنايي ايران در مقابله با رانت اطلاعاتي

67

39103269

هراتي مطلق

زهرا

نقش پليس بانوان در پيشگيري از جرائم زنان با تكيه بر شهر مشهد (سالهاي 93 – 90 ) 

68

39103123

يوسفي

محمد

 بررسي نوآوريها و چالش هاي قانون آيين دادرسي كيفري 93 در قلمرو اجراي احكام كيفري با مقايسه تطبيقي اسناد بين المللي

 
Finland Sevastopol joomla