تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

38803312

ابراهيمي صحنه

اردشير

جرائم و تخلفات به نظام دارويي كشور و راهكارهاي پيشگيري از آن

2

38804746

اخلاقي حامي

محمدصادق

شهادت شهود و چالشهاي آن در قوانين كيفري ايران با تكيه بر شهر مشهد

3

38804593

انفرادي علي آباد

نرجس

 بررسي جرم عدم ثبت واقعه ازدواج و چالش هاي آن

4

38803376

ايمانيان

مجتبي

تاثير طلاق بر بزهكاري زنان در استان خراسان جنوبي 89 -85

5

38803427

بزرگوار

وجيهه

جايگاه كارشناس پزشكي قانوني و چالش هاي آن در پزشكي قانوني مشهد 88 – 85

6

38804359

بزي اله ري

رحمان

تاثير جنسيت و مليت مرتكب (متهم) بر فرآيند دادرسي كيفري و تعيين مجازات

7

38804724

بهرامي طاقانكي

الهام

8

38804859

جعفري

حسن

 سياستهاي شهري(شهرسازي)موثر در پيشگيري از جرائم

9

38803481

جنتي صدر

سيد سليمان

سياست جنايي ايران در قلمرو اسناد سجلي

10 38807441 جمال آبادي خديجه تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 در قلمرو مسئوليت كيفري
  3883481 جليليان سيد سلمان بررسي كارگرد پيشگيري شخصيت محور در نوجوانان ناحيه 2 آموزش و پرورش مشهد

10

38804391

حاتمي نيا

حسين

 تروريسم در نظام حقوق بين الملل و مفاهيم مشابه آن در حقوق ايران

11

38806645

حميدي

حامد

12

38804190

حيدري

علي اكبر

 بررسي جايگاه جبران خسارت و صدمات بزه ديده با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي جديد

13

38803733

حيدري منش

سيد نورالدين

بررسي علل قتل عمدي در مشهد 89-86 و راههاي پيشگيري از آن

14

38803495

حيدري نسب

سيدحسين

وحدت يا ثنويت ممحاربه وفساد في الارض در فقه و حقوق مرضوعه

15

38802819

خروشي

فهيمه

16

38804148

خنده رو

علي

مقايسه جرم دستكاري بازار با جرم كلاهبرداري و ضمانت اجراهاي آن

17

38804575

داوري

ابراهيم

 تاثير و جايگاه آيات الاحكام در قوانين كيفري ايران

18

38804163

دستجردي

ناصر

بررسي عوامل دوگانگي آموزشهاي فني و حرفه اي و سوادآموزي زندانيان زندان مركزي مشهد بر احتمال بازگشت مجدد به زندان

19

38803397

دهنوي

محمد

آيين رسيدگي به جرايم و ممنوعيت هاي قانوني اصل 44

20

38803442

رباني نيا

خديجه

سيماي جنايي و بورس علل ارتكابي جرم دو منطقه ثامن مشهد

21

38807121

رحيم زاده سكه

سيدمهدي

 تاثير شبهه بر مسئوليت كيفري در حقوق موضوعه و تطبيق آن با فقه شيعه با تكيه بر لايحه قانون مجازات اسلامي سال 90

22

38803798

رحيمي

علي

23

38804877

رستميان

زكريا

 بررسي امكان فضازدايي در جرائم عليه محيط زيست

24

38803328

رضاقلي زاده

ابراهيم

بررسي رعايت اصل مهلت معقول دادرسي در فرآيند كيفري – مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه

25

38806392

رمضاني

مرضيه

بررسي سياست جنايي ايران در قبال مسئله پوشش بانوان

26

38804473

روحاني

علي

مصاديق بزه ديدگي ثانوي در حوادث و بيماريهاي مرتبط با كار و راهكارهاي پيشگيري از آن

27

38802974

زبردست

محمدجواد

بررسي تطبيقي تاثير ثبت نوين اسناد در كاهش جرائم ثتبي

  38008256 زينلي اسماعيل سيماي جنايي شهرستان چناران ( عوامل ارتكاب و راهكارهاي پيشگيري )

28

38803257

سلامي

مهدي

چالش هاي رسيدگي به جرائم قتل عمدي در دادگاه كيفري استان خراسان رضوي

29

38806501

سليمي

يوسف

وظايف اشخاص در پيشگيري از وقوع جرم پولشويي

30

38804826

سودمندراد

امير

سياست جنايي ايران در خصوص حمايت از اسرار تجاري در فضاي سايبر

31

38803339

سيدزادگان حلاج

سيده محبوبه

تاثير كارتونها بر جرائم خشونت آميز كودكان و عوامل موثر در پيشگيري از آن

32

38804780

سيدين قناد

سيدحميدرضا

33

38803467

شاهيده

فرهاد

34

38803476

شريفي اصفهان

مهدي

پيشگيري از جرم در تقابل با حريم خصوصي

35

38803360

شفيعي نيگابادي

سميه

نقش سازمان هاي غير دولتي در فرآيند دادرسي كيفري

36

38804545

شيدكالايي

وحيد

37

38806610

شيران خراساني

رضا

بررسي تطبيقي حمايت از بزه ديدگان در فرآيند كيفري حقوق ايران و مصر

38

38804670

صابونچيان

سعيد

بررسي تطبيقي علل موجهه جرم در حقوق بين الملل كيفري و اسناد بين الملل

39

38803794

ضيايي حنان

حسن

بررسي مباني فقهي قاعده التعزير لكل عمل المحرم با تكيه بر تعزيرات ق م ا

40

38804318

طباطبايي

سيدنويد

41

38803393

طوفاني

مهين

نقد و بررسي مقررات مربوط به تخلفات انضباطي دانشجويان نظر حقوق جزاي ايران

42

38804324

عجمي

زهرا

حمايت از بزه ديده گان در مرحله اجراي احكام كيفري

43

38803373

علي‌محمدي مقدم

حسين

 بررسي كاركردهاي سياست تساهل صفر در قبال بزهكاري از ديدگاه حقوق سنتي و عرفي كيفري و رويه قضايي و اجرايي ايران

44

38804674

عليدوست

عبدالحميد

 فرآيند رسيدگي عادلانه در دادگاههاي كيفري اختصاصي

45

38803292

غلامي كريم آباد

عليرضا

سيماي جنايي شهرستان زاوه

46

38804660

فطرتي

ابوطالب

منع شكنجه در اسناد بين المللي و حقوق كيفري ايران

47

38803221

فيروزي

اكرم

48

38803477

كاظمي خرازي

سعيد

سياست جنايي ايران در رابطه با جعل اسكناس و اوراق بهادار

49

38803176

كامكار

حكيمه

نقد و ارزيابي فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات در پيشگيري از وقوع جرم

  38807312 كريمي رضا بررسي علل ارتكاب جرم نوجوانان كانون اصلاح و تربيت شهر مشهد در سال 90 و راهكارهاي پيشگيري در هر يك از جارئم ارتكابي

50

38804356

محمدزاده

اعظم

چالش هاي قتل هاي ناموسي در حقوق ايران با تكيه بر قتل هاي ناموسي در استان خراسان رضوي

51

38804396

محمدي‌كنگ‌سفلي

احسان

دادرسي عادلانه در قلمرو كيفري ايران

52

38802773

مرادقلي

محمد

53

38803309

موسوي تبار

سيدرضا

54

38806597

ميرمعصوم نژاد

سيده مرضيه

رويكرد جنسيت محور به مجازات حبسي

55

38803381

مينايي

آذر

جايگاه قاعده منع محاكمه و مجازات مضاعف در نظام كيفري ايران و حقوق بين الملل

56

38804574

ناظمي

حميدرضا

شيوه هاي كاربردي در پيشگيري اجتماعي با محوريت تحصيل با تكيه بر شهرستان نيشابور

57

38802502

نامجو فر

محب علي

 بررسي علل و عوامل جرم افضاي اسرار در ادارات و نهادهاي دولتي توسط كارمندان دولت و راهكارهاي پيشگيري از آن با تكيه بر استان سيستان و بلوچستان

58

38804296

نجات‌زادگان‌عيدگاهي

مجيد

بايسته هاي مقابله باپولشويي دربانك ها وموسسات اعتباري غير بانكي ايران

59

38804846

نيازي

عبدالله

60

38803488

وزيري

حسن

سيماي جنايي شهرستان تايباد

61

38806707

يزدانفر

فاطمه

سياست جنايي ايران در قبال موافقت نامه هاي كيفري منعقده با كشورهاي همسايه

62

38804633

يوسفعلي زاده

افسانه

بازنمايي رسانه اي پرونده موسوم به "كفتار پير " و تاثير آن بر فرآيند تعقيب كيفري

Finland Sevastopol joomla