تاریخ ایجاد در 28 دی 1391

رديف

شماره شناسايي

نام خانوادگي

نام

عنوان پايان نامه

1

38600293

ابراهيمي

اميد

گفتمان سياست جنايي قانون اصل 44 تسهيل رقابت و منع انحصار اقتصادي

2

38600460

ادبي چرمي

علي

ارزيابي پاسخهاي كيفري به قاچاق سوخت

3

38600522

اركاني فرد

حسن

4

38600336

اسلامي محمدي

عصمت

حمايت از بزه ديدگان سالمند در سياست جنايي ايران

5

38600113

اكبري شارك

سعيد

 بررسي رابطه الگوي هاي شخصيتي درارتكاب جرائم اقتصادي در زندانيان مردمشهدازسال 1390 تا1394

6

38600348

اميدوار طوسي

آزاده

وضعيت حمايت از بزه ديدگان سرقت در حقوق كيفري ايران با تكيه بر بزه ديدگان شهر مشهد

7

38600539

بني اسدي

عبدالكريم

سياست جنايي ايران در قلمرو جرايم سمعي و بصري

8

3860095

پيش قدم

مهدي

سازو كارهاي كاهش جمعيت كيفري ايران

9

38600250

تفقدي يوسفي

ازاده

بررسي آثار سياست جنايي تقنيني در پديده سقط جنين در حقوق ايران و انگلستان

10

3860067

حايري‌زاده حريمي

محمدرضا

رويكرد تطبيقي به پليس خصوصي و مشاركت آن در تأمين امنيت

11

38600334

حميديان

محمدعلي

چالشهاي سياست جنايت ايران در مقابل با بزه و آدمربايي در استان سيستان و بلوچستان

12

38600306

خبازي خادر

سيده طاهره

بررسي رويكرد هزينه منفعت در سياست جنايي ايران

13

38600374

خلاقي

جليل

بررسي جرايم جنسي بر محوريت جامعه و قانون موضوعه ايران

14

38600359

زندنژادتهراني

عليرضا

 مباني فقهي حقوقي قاچاق كالا و ارز

15

38600478

شيرغلامي

اسماعيل

مشكلات بزه ديدگان جرايم جنسي در شهر مشهد و راههاي پيشگيري از آن

16

38600057

صدري زاده

سيد جلال

 رويكرد پيشگيري از جرائم و تخلفات صنايع غذايي

17

38600048

طباطبايي

سيد رضا

 سياست جنايي ايران در مقابل جرايم بانكداري الكترونيكي

18

38600534

عظيمي پور

سعيد

سياست جنايي ايران در جرائم و تخلفات صنفي

19

38606582

فعال ملكي

مهديه

دخالت رايانه اي در قلمرو خودكشي(موضوع بند«ب» ماده 15 قانون مجازات جرايمك رايانه اي)

20

38606685

كفاشيان تربتي

مونا

بررسي تأثير رسانه ها بر ارتكاب جرم

21

38600386

لطفي

مارال

22

38600253

مسگران كرماني

وجيهه

مطالعه رويكرد حقوقي-جرم شناختي جرايم و تخلفات پزشكي

23

38600176

معصومشاهي

زهره

علل وقوع صدمات بدني حين رانندگي و نحوه پيشگيري از آن در شهرستان گرگان در سال 87-86-85

24

38600166

ناهيد

حسين

بررسي مباني و پيامدهاي مجازات هاي اعلام در ارتباط با جرائم مواد مخدر

25

38600129

نظرخاني استاد

حيسن

سياست جنايي ايران در خصوص جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني با نگاهي به اسناد بين الملل

26

38600249

نظري

مهشيد

ارزيابي مراحل كيفري در حمايت از اراضي ملي

27

38600476

نقش بندي

امنه

سياست‌هاي جنايي پيشگيرانه ايران در قوانين برنامه هاي پنج گانه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

28

38607667

هاشمي

مژده

 بررسي قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در نظام حقوقي ايران و مقايسه آن در حقوق انگلستان

29

38605778

هژبرالساداتي

هانيه

عوام زدگي كيفري و جلوه هاي آن در فقه و حقوق اسلامي

30

38600383

يوسف عليزاده

مهدي

نقش و جايگاه مراقبت‌هاي پس از خروج از زندان در كاهش تكرار جرم در شهرستان مشهد

Finland Sevastopol joomla