تاریخ ایجاد در 20 دی 1391

ردیف

شماره شناسایی

نام خانوادگی

نام

عنوان پایان نامه

1

38705782

اکبری

رضا

2

38705609

اکبری ورزنه

محسن

3

38705532

حسینی

سیدمسعود

4

38705639

حق شناس

رسول

مطالعه تطبیقی قرارداد ارفاقی و آثارآن

5

38708863

داودی

کبری

موقعیت شرط مجهول در ساختار عقد

6

38707980

ظهوریان قناد

زهره

بررسی تطبیق مسولیت مدنی ناشی از تقویت منافع

7

38705584

عبداله نژاد

معصومه

8

38708503

عبدی

جواد

مسئولیت مدنی ناشی از سازه ها

9

38707714

عرفانیان ثابت

عماد

تأمین خواسته و دستور موقت در داوری های داخلی و بین المللی

10

38705555

عصاچی

فهیمه

11

38705859

فرساد

مرجان

12

38706105

محمدپور نیرومند

سیروس

13

38708104

موسوی عمادی

سیدرسول

مبانی وآثار مسئولیت محض

14

38707960

نانوا

نفیسه

فرصتها و چالشهای حقوقی و قرارداری بورسی بین المللی نفت و گازکش

15

38705547

نقیبی

فاطمه

16

38705521

نوروزیان

قربان

17

38705670

ولدیان جهان آباد

نازیلا

حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک

18

38705637

مهاجران

تکتم سادات

سیاست تقنینی ایران در زمینه حوادث و جرایم رانندگی

Finland Sevastopol joomla